Bhairav Chalisa in English – Rkloader

Bhairav Chalisa in English: The Sri Bhairav Chalisa holds a significant place among the devotees of Lord Bhairav. This sacred prayer, composed of 40 verses, is a heartfelt plea to the ferocious yet benevolent deity, seeking protection, blessings, and guidance.

In this comprehensive article, we will delve into the origins, significance, and divine power of Sri Bhairav Chalisa. Let us embark on a soulful journey as we explore the mystical verses of this revered chant.

The Sri Bhairav Chalisa revolves around Lord Bhairav, a fierce manifestation of Lord Shiva, associated with protection and security. Lord Bhairav is often depicted with a terrifying appearance, adorned with snakes and skulls, symbolizing the impermanence of life and the destruction of ignorance.

Bhairav Chalisa in English PDF Download

Bhairav Chalisa in English Despite his fearsome demeanor, Lord Bhairav is regarded as a benevolent deity who guards his devotees against evil forces and grants them wisdom and spiritual growth.

Bhairav Chalisa in English

Doha

Shri ganapati, guru, gauri pada, prema sahita dhari maatha.
Chalisa vandan karaun, shri shiv bhairavanaath.
Shri bhairav sankat haran, mangal karan kripaal.
Shyaam varan vikaraal vapu, lochan laal vishaala.

Chaupai

Jayati jayati shri kaali ke laala, jayati jayati kaashi kutavala.
Jayati ‘batuk bhairav’ bhaya hari, jayati ‘kaal bhairav’ balkari.

Jayati ‘naath bhairav’ vikhyaata, jayati ‘sarva bhairav’ sukhadaata.
Bhairav ruup kiyo shiv dhaaran, bhav ke bhaar utaaran kaaran.

Bhairav rav suni hvai bhay duurii, sab vidhi hoya kaamana puri.
Shesh mahesh aadi guna gaayo, kaashi kotavaal kahalaayo.

Jata jut sir chandra viraajat, baala, mukut, bijaayath saajat.
Kati karadhani ghuungharu baajat, darshan karat sakal bhay bhaajat.

Jiivan daan daas ko diinhyo, kiinhyo kripa naath tab chiinhyo.
Vasi rasana bani saarad kaali, diinhyo var raakhyo mam laali.

Dhanya dhanya bhairav bhay bhanjan, jai manaranjan khal dal bhanjana .
Kar trishul damaru shuchi koda, kripa kataaksh suyash nahin thoda.

Jo bhairav nirbhay gun gaavat, ashtasiddhi nav nidhi phal paavat.
Roop vishaal kathin dukh mochan, krodh karal laal duhun lochan.

Aginat bhut pret sang dolat, bam bam bam shiv bam bam bolat.
Rudrakaaya kaalii ke laala, maha kaalahu ke ho kaala.

Batuk naath ho kaal ganbhiira, shvet, rakt aru shyaam shariira.
Karat tinhun rup prakaasha, bharat subhaktan kahan shubh aasha.

Ratan jadit kanchan sinhaasan, vyaaghr charm shuchi narm suaanan.
Tumahi jaai kaashihin jan dhyaavahin, vishvnath kahan darshan paavahin..

Jaya prabhu sanharak sunand jaya, jaya unnat hara uma nand jaya.
Bhiim trilochan svaan saatha jay, vaijanaath shri jagatanaath jaya.

Maha bhiim bhiishan shariir jaya, rudr trayambaka dhir vir jaya.
Ashvanaath jaya pretanaath jaya, svaanaarudh sri chandra nath jaya

Nimish digambar chakranaath jaya, gahat anaathan naath haath jaya.
Treshalesh bhuutesh chandr jaya, krodh vats amaresh nand jaya.

Shri vaaman nakulesh chand jaya, krityau kiirati prachand jaya.
Rudr batuk krodhesh kaal dhar, chakr tund dash paanivyaala dhar .

Kari mad paan shambhu gunagaavat, chaunsath yogin sang nachaavat.
Karat kripa jan par bahu dhanga, kaashii kotavaal adabanga.

Dey kaal bhairava jaba sota, nasai paap mota se mota.
Janakar nirmal hoy shariira, mite sakal sankat bhav piira.

Shri bhairav bhooton ke raaja, baadha harat karat shubh kaaja.
Ailaadi ke duhkh nivaarayo, sada kripaa kari kaaj samhaarayo .

Sundar daas sahit anuraaga, shri durvaasa nikat prayaaga.
“Shri bhairava ji ki jaya” lekhyo, sakal kaamana puuran dekhyo.

Jai Jai Jai Bhairav Batuk Swami Sankat Taar,Kripa Daas par kijiye Shankar ke Avataar,
Jo yeh Chalisa Pare prem sahit shat baar, us ghar sarvanand ho,vaibhav baare apaar.

Jai Sri Bhairavaye namah !!

The Origins of Sri Bhairav Chalisa

The origins of the Sri Bhairav Chalisa can be traced back to ancient Hindu scriptures and texts. It is believed that the Chalisa was composed by a revered saint or poet who was deeply inspired by Lord Bhairav’s divine presence. The verses are said to have been divinely inspired, carrying the essence of Lord Bhairav’s grace and protection.

The Power of Devotion: Benefits of Chanting Sri Bhairav Chalisa

The Sri Bhairav Chalisa holds immense significance for devotees seeking spiritual growth, protection, and liberation from fears and obstacles. By reciting the Chalisa with utmost devotion and sincerity, devotees can experience the following benefits:

1. Protection from Evil Forces

Chanting the Sri Bhairav Chalisa invokes Lord Bhairav’s divine presence, creating a shield of protection around the devotee. It is believed to safeguard them from malevolent energies, black magic, and negative influences.

2. Removal of Obstacles

Devotees often encounter various obstacles in their lives that hinder their progress. By chanting the Chalisa, they seek Lord Bhairav’s blessings to overcome these hurdles and lead a life of abundance and prosperity.

3. Attainment of Wisdom

Lord Bhairav is the bestower of knowledge and wisdom. Devotees who chant the Chalisa with sincerity are blessed with profound insights, clarity of thought, and heightened spiritual awareness.

4. Liberation from Fears

Many individuals grapple with fears and anxieties. The powerful vibrations of the Sri Bhairav Chalisa help in dispelling fear and instilling courage and fearlessness in the hearts of devotees.

5. Spiritual Growth and Inner Peace

Regular chanting of the Chalisa deepens the connection between devotees and the divine. It leads to inner peace, contentment, and spiritual growth, fostering a sense of purpose and fulfillment in life.

Conclusion: Embrace the Divine Grace of Sri Bhairav Chalisa

The Sri Bhairav Chalisa is a potent prayer that offers solace, protection, and spiritual growth to its devout practitioners. Through its melodious verses and profound meanings, devotees can forge a deeper connection with Lord Bhairav and experience his divine grace in their lives.

Embrace the transformative power of the Sri Bhairav Chalisa and embark on a spiritual journey that leads to inner peace, fearlessness, and enlightenment. Let the sacred chant resonate in your heart, guiding you towards a life filled with divine blessings and eternal harmony.

Leave a Comment