Hanuman Chalisa In Kannada: A Devotional Hymn to Lord Hanuman

Hanuman Chalisa In Kannada: In Hindu mythology, Lord Hanuman is revered as a powerful and loyal deity who is known for his unwavering devotion to Lord Rama. Hanuman Chalisa, a 40-verse hymn, is considered one of the most popular and revered prayers dedicated to Lord Hanuman. This article explores the significance, meaning, and benefits of chanting the Hanuman Chalisa.

Hanuman Chalisa In Kannada

॥ Doha ॥
Shri guru charan saroj raj neej manu mukur sudhari ।
Baranu raghubar bimal jasu jo dayaku phal chari ॥

॥ ದೋಹಾ ॥

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ್ ಸರೋಜ ರಾಜ್ ನೀಜ ಮನು ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ।
ಬರನು ರಘುಬರ ಬಿಮಲ ಜಸು ಜೋ ದಯಕು ಫಲ ಚಾರಿ ॥

Buddhi heen tanu janike sumero pavan kumar ।
Bal buddhi bidya deu mohi harau kales bikar ॥

ಬುದ್ಧಿ ಹೀಂ ತನು ಜಾನಿಕೆ ಸುಮೇರೋ ಪವನ ಕುಮಾರ ॥
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಿದ್ಯ ದೇಉ ಮೋಹಿ ಹರೌ ಕಾಲೇಸ್ ಬಿಕಾರ ॥

॥ Chaupayee ॥

Jai Hanuman gyan gun sagar ।
Jai kapis tihu lok ujagar ॥01॥

ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗನ್ ಸಾಗರ್.
ಜೈ ಕಪಿಸ್ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ್ ॥01॥

Ram doot atulit bal dhama ।
Anjaani-putra pavan sut nama ॥02॥

ರಾಮ್ ದೂತ್ ಅತುಲಿತ್ ಬಾಲ್ ಧಾಮ.
ಅಂಜನಿ-ಪುತ್ರ ಪವನ ಸುತ್ ನಾಮ ॥02॥

Mahabir bikram Bajrangi ।
Kumati nivar sumati ke sangi ॥03॥

ಮಹಾಬೀರ್ ಬಿಕ್ರಮ್ ಬಜರಂಗಿ.
ಕುಮತಿ ನಿವರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ॥03॥

Kanchan baran biraj subesa ।
Kanan kundal kunchit kesa ॥04॥

ಕಾಂಚನ್ ಬರನ್ ಬಿರಾಜ್ ಸುಬೇಸಾ ।
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ್ ಕೇಸ ॥04॥

Hath bajra aur dhvaja biraje ।
Kaandhe munj janeu saje ॥05॥

ಹತ್ ಬಜ್ರಾ ಔರ್ ಧ್ವಜ ಬಿರಾಜೇ ।
ಕಾಂಧೇ ಮುಂಜ್ ಜಾನೇಉ ಸಾಜೇ ॥05॥

Sankar suvan Kesari nandan ।
Tej pratap maha jag bandan ॥06॥

ಶಂಕರ ಸುವನ್ ಕೇಸರಿ ನಂದನ್.
ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಹಾ ಜಗ್ ಬಂದನ್ ॥06॥

Bidyavaan guni ati chatur ।
Ram kaj karibe ko aatur ॥07॥

ಬಿಡ್ಯಾವಾನ್ ಗುಣಿ ಅತಿ ಚತುರ್ ।
ರಾಮ್ ಕಾಜ್ ಕರಿಬೇ ಕೋ ಆತುರ್ ॥07॥

Prabhu charitra sunibe-ko rasiya ।
Ram Lakhan Sita maan basiya ॥08॥

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇ-ಕೋ ರಾಶಿಯಾ ।
ರಾಮ್ ಲಖನ್ ಸೀತಾ ಮಾನ್ ಬಸಿಯಾ ॥08॥

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava ।
Bikat roop dhari Lank jarava ॥09॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ ॥
ಬಿಕತ್ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರವಾ ॥09॥

Bhim roop dhari asur sahare ।
Ramachandra ke kaj savare ॥10॥

ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಹಾರೇ ।
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸವರೇ ॥10॥

Laye sanjivan Lakhan jiyaye ।
Shri Raghuvir harashi ur laye ॥11॥

ಲಯೇ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ್ ಜಿಯಾಯೇ ।
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಶಿ ಉರ ಲಯೇ ॥11॥

Raghupati kinhi bahut badhaee ।
Tum mam priye Bharat-hi-sam bhai ॥12॥

ರಘುಪತಿ ಕಿನ್ಹಿ ಬಹುತ ಬಾಧಈ ॥
ತುಮ್ ಮಾಮ್ ಪ್ರಿಯೇ ಭಾರತ-ಹಿ-ಸಂ ಭಾಯಿ ॥12॥

Sahas badan tumharo jas gaave ।
Asa-kahi Shripati kantha lagave ॥13॥

ಸಾಹಸ ಬದನ ತುಮ್ಹಾರೋ ಜಸ ಗಾವೇ ।
ಅಸ-ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೇ ॥13॥

Sankadik brahmadi munisa ।
Narad-sarad sahit ahisa ॥14॥

ಸಂಕದಿಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನಿಸಾ ।
ನಾರದ-ಸರದ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಹಿಸಾ ॥14॥

Jum Kuber digpaal jaha teh ।
Kabi Kovid kahi sake kahan teh ॥15॥

ಜುಮ್ ಕುಬೇರ್ ದಿಗ್ಪಾಲ್ ಜಹಾ ತೇ.
ಕಬಿ ಕೋವಿದ್ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ ॥15॥

Tum upkar Sugreevahi keenha ।
Ram milaye rajpad deenha ॥16॥

ತುಮ ಉಪಕರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ।
ರಾಮ್ ಮಿಲಯೇ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ ॥16॥

Tumharo mantra Vibhishan maana ।
Lankeshvar bhaye sab jag jana ॥17॥

ತುಮ್ಹಾರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನ ।
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ್ ಜಗ್ ಜನ ॥17॥

Yug sahastra jojan par bhanu ।
Leelyo tahi madhur phaal janu ॥18॥

ಯುಗ್ ಸಹಸ್ತ್ರ ಜೋಜನ್ ಪರ ಭಾನು ।
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ್ ಫಾಲ ಜಾನು ॥18॥

Prabhu mudrika meli mukh mahi ।
Jaladi langhi gaye achraj nahi ॥19॥

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ।
ಜಲದಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚ್ರಾಜ್ ನಹಿ ॥19॥

Durgaam kaj jagat ke jete ।
Sugam anugraha tumhre tete ॥20॥

ದುರ್ಗಾಂ ಕಾಜ್ ಜಗತ್ ಕೆ ಜೇತೇ ।
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹ್ರೇ ತೇತೇ ॥20॥

Ram duwaare tum rakhvare ।
Hoat na adyna binu paisare ॥21॥

ರಾಮ್ ದುವಾರೇ ತುಮ್ ರಖ್ವಾರೇ ।
ಹೋಟ್ ನಾ ಅದ್ಯನಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ॥21॥

Sab sukh lahe tumhari sarna ।
Tum rakshak kahu ko darna ॥22॥

ಸಬ್ ಸುಖ ಲಹೇ ತುಮ್ಹಾರಿ ಸರನಾ ।
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಹು ಕೋ ದರ್ನಾ ॥22॥

Aapan tej samharo aape ।
Teenho lok hank teh kanpe ॥23॥

ಆಪನ್ ತೇಜ ಸಂಹಾರೋ ಆಪೇ ।
ತೀನ್ಹೋ ಲೋಕ್ ಹಾಂಕ್ ತೇ ಕನ್ಪೆ ॥23॥

Bhoot pisaach nikat nahin aave ।
Mahabir jab naam sunave ॥24॥

ಭೂತ ಪಿಸಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವೇ ।
ಮಹಾಬೀರ ಜಬ್ ನಾಂ ಸುನವೇ ॥24॥

Nase rog hare sab peera ।
Japat nirantar Hanumant beera ॥25॥

ನಾಸೇ ರೋಗ ಹರೇ ಸಬ್ ಪೀರಾ ।
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮಂತ ಬೀರ ॥25॥

Sankat se Hanuman chudave ।
Man karam bachan dyan jo lave ॥26॥

ಸಂಕಟ್ ಸೇ ಹನುಮಾನ್ ಚೂಡವೆ.
ಮನ್ ಕರಂ ಬಚನ್ ದ್ಯಾನ ಜೋ ಲವೇ ॥26॥

Sab par Ram tapasvee raja ।
Teen ke kaj sakal tum saja ॥27॥

ಸಬ್ ಪರ ರಾಮ್ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ.
ತೀನ್ ಕೆ ಕಾಜ್ ಸಕಲ್ ತುಮ್ ಸಜಾ ॥27॥

Aur manorath jo koi lave ।
Sohi amit jeevan phal pave ॥28॥

ಔರ್ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲವೇ.
ಸೋಹಿ ಅಮಿತ್ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೇ ॥28॥

Charo yug partap tumhara ।
Hai parasiddha jagat ujiyara ॥29॥

ಚಾರೋ ಯುಗ್ ಪರತಪ್ ತುಮ್ಹಾರಾ ।
ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯರಾ ॥29॥

Sadhu sant ke tum rakhware ।
Asur nikanandan Ram dulare ॥30॥

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೆ ತುಮ್ ರಖ್ವಾರೆ.
ಅಸುರ್ ನಿಕಾನಂದನ ರಾಮ್ ದುಲಾರೇ ॥30॥

Ashta-sidhi nav nidhi ke daata ।
Asabar deen Janki mata ॥31॥

ಅಷ್ಟ-ಸಿಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ ।
ಅಸಬರ್ ದೀನ್ ಜಾಂಕಿ ಮಾತಾ ॥31॥

Ram rasayan tumhare pasa ।
Sada raho Raghupati ke dasa ॥32॥

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹರೇ ಪಾಸಾ ।
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸ ॥32॥

Tumhare bhajan Ram ko paave ।
Janam-janam ke dukh bisrave ॥33॥

ತುಮ್ಹಾರೆ ಭಜನ್ ರಾಮ್ ಕೋ ಪಾವೇ ।
ಜನಮ್-ಜನಮ್ ಕೇ ದುಃಖ ಬಿಸ್ರವೇ ॥33॥

Anth-kaal Raghubar pur jaee ।
Jaha janma Hari-bhakht kahaee ॥34॥

ಅಂತ್-ಕಾಲ್ ರಘುಬರ್ ಪುರ್ ಜೇ.
ಜಹಾ ಜನ್ಮ ಹರಿ-ಭಕ್ತ ಕಹಈ ॥34॥

Aur devta chitta na dharaee ।
Hanumanth se he sarba sukh karaee ॥35॥

ಔರ್ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತಾ ನ ಧಾರಾಈ ।
ಹನುಮಂತ ಸೇ ಹೇ ಸರ್ಬ ಸುಖ ಕರೈ ॥35॥

Sankat kate-mite sab peera ।
Jo sumire Hanumat balbeera ॥36॥

ಸಂಕಟ್ ಕತೆ-ಮಿಟೆ ಸಬ್ ಪೀರಾ.
ಜೋ ಸುಮಿರೇ ಹನುಮತ್ ಬಲಬೀರ ॥36॥

Jai Jai Jai Hanuman gosaee ।
Krupa karahu gurudev ki naee ॥37॥

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗೋಸೇ.
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಈ ॥37॥

Jo sath baar paath kar koi ।
Chuthee bandhi maha sukh hoee ॥38॥

ಜೋ ಸಾಥ್ ಬಾರ್ ಪಾಥ್ ಕರ್ ಕೋಯಿ.
ಚುತೀ ಬಂಧಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಈ ॥38॥

Jo yaha padhe Hanuman Chalisa ।
Hoye Siddhi Sakhi Gaurisa ॥39॥

ಜೋ ಯಹ ಪಧೇ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ।
ಹೋಯೇ ಸಿದ್ಧಿ ಸಖೀ ಗೌರೀಸಾ ॥39॥

Tulsidas sada Hari chera ।
Keeje nath hridaye maha dera ॥40॥

ತುಳಸಿದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ.
ಕೀಜೇ ನಾಥ್ ಹೃದಯೇ ಮಹಾ ದೇರಾ ॥40॥

॥ Doha ॥

Pavan tanay sankat harana mangal murti roop ।
Ram Lakhan Sita sahit hriday basau sur bhuup ॥

॥ ದೋಹಾ ॥

ಪವನ್ ತನಯ್ ಸಂಕಟ ಹರಣ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ.
ರಾಮ್ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ್ ಹೃದಯ ಬಸೌ ಸುರ ಭೂಉಪ್ ॥

॥ Jai-Ghosh ॥

Bol Bajarangabali ki jai ।
Pavan putra Hanuman ki jai ॥
॥ Jai Shri Ram ॥

॥ ಜೈ-ಘೋಷ್ ॥

ಬೋಲ್ ಬಜರಂಗಬಲಿ ಕೀ ಜೈ.
ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕೀ ಜೈ ॥
॥ ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್

Introduction to Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa, composed by the saint-poet Tulsidas, is a devotional hymn written in the Awadhi language. It consists of forty verses (chalisa), each describing the virtues and exploits of Lord Hanuman. The recitation of Hanuman Chalisa is believed to bring peace, strength, and protection to the devotees.

The Significance of Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa holds great significance in Hindu culture and is recited by millions of devotees around the world. It is believed that chanting the Chalisa can bestow various benefits, including: Hanuman Chalisa In Kannada

Protection from Evil

Lord Hanuman is considered the epitome of strength and courage. Chanting Hanuman Chalisa is believed to invoke his divine protection, shielding devotees from negative energies, evil spirits, and malevolent forces. Hanuman Chalisa In Kannada

Overcoming Obstacles

Hanuman Chalisa is often chanted to seek Lord Hanuman’s blessings in overcoming obstacles and challenges in life. The hymn is believed to inspire confidence, determination, and perseverance, enabling devotees to face difficulties with courage and resilience. Hanuman Chalisa In Kannada

Health and Wellness

The recitation of Hanuman Chalisa is said to promote physical and mental well-being. It is believed to alleviate illnesses, provide relief from suffering, and bring overall healing to the devotee’s body and mind. Hanuman Chalisa In Kannada

Devotion and Spiritual Growth

Chanting Hanuman Chalisa is an expression of devotion and a means to deepen one’s spiritual connection with Lord Hanuman. It is believed to purify the heart, enhance spiritual awareness, and foster a sense of inner peace and tranquility. Hanuman Chalisa In Kannada

Understanding the Verses

Each verse of Hanuman Chalisa holds profound symbolism and conveys valuable life lessons. The verses describe the various virtues, exploits, and divine qualities of Lord Hanuman. Some key themes depicted in the Chalisa include: Hanuman Chalisa In Kannada

Devotion and Loyalty

Hanuman Chalisa beautifully portrays Lord Hanuman’s unwavering devotion and loyalty towards Lord Rama. It emphasizes the importance of steadfast devotion and surrenders to the divine, inspiring devotees to cultivate similar qualities in their own lives. Hanuman Chalisa In Kannada

Strength and Fearlessness

Lord Hanuman is revered for his immense strength, bravery, and fearlessness. The Chalisa highlights these qualities, serving as a source of inspiration for devotees to overcome fear, face challenges, and tap into their own inner reservoirs of strength. Hanuman Chalisa In Kannada

The Victory of Good over Evil

The verses of Hanuman Chalisa recount Lord Hanuman’s role in the epic Ramayana, where he played a pivotal role in the defeat of the demon king Ravana. This aspect signifies the triumph of good over evil and instills faith in the power of righteousness. Hanuman Chalisa In Kannada

Chanting and Rituals

Chanting Hanuman Chalisa can be done as part of daily spiritual practice or during specific occasions and festivals associated with Lord Hanuman. Devotees often recite the Chalisa in the morning or evening, preferably after taking a bath and in a clean environment. Lighting incense sticks and offering flowers to an image or idol of Lord Hanuman is also a common practice during recitation. Hanuman Chalisa In Kannada

Conclusion

Hanuman Chalisa is a revered hymn that encapsulates the essence of devotion, strength, and divine grace. By chanting the Chalisa, devotees seek the blessings of Lord Hanuman for protection, guidance, and spiritual growth. The power and significance of Hanuman Chalisa have made it a beloved prayer among millions of devotees worldwide, serving as a beacon of hope and inspiration in their lives. Hanuman Chalisa In Kannada

Remember, the true essence of Hanuman Chalisa lies not just in its words, but in the sincere devotion and faith with which it is recited. May the chanting of Hanuman Chalisa bring you closer to Lord Hanuman and fill your life with peace, happiness, and spiritual fulfillment. Hanuman Chalisa In Kannada

Disclaimer: The information provided in this article is for educational and informational purposes only. It is not intended as a substitute for professional advice. Please consult with a qualified practitioner or religious authority before incorporating any spiritual practices or rituals. Hanuman Chalisa In Kannada

Frequently Asked Questions FAQs

What is Hanuman Chalisa?

Hanuman Chalisa is a devotional hymn dedicated to Lord Hanuman, composed by Tulsidas. It consists of 40 verses (chalisa) that describe the virtues and exploits of Lord Hanuman. Hanuman Chalisa In Kannada

What is the significance of chanting Hanuman Chalisa?

Chanting Hanuman Chalisa is believed to bring various benefits, including protection from evil, overcoming obstacles, promoting health and wellness, and fostering devotion and spiritual growth. Hanuman Chalisa In Kannada

Can anyone chant Hanuman Chalisa?

Yes, anyone can chant Hanuman Chalisa. There are no specific restrictions or requirements. It is open to people of all ages and backgrounds who have faith and devotion towards Lord Hanuman. Hanuman Chalisa In Kannada

How often should one chant Hanuman Chalisa?

The frequency of chanting Hanuman Chalisa depends on individual preference. Some people recite it daily as part of their spiritual practice, while others may choose to chant it on specific occasions or festivals associated with Lord Hanuman. Hanuman Chalisa In Kannada

Is there a specific time or ritual to chant Hanuman Chalisa?

There is no specific time or ritual to chant Hanuman Chalisa. However, it is often recited in the morning or evening, preferably after taking a bath and in a clean environment. Lighting incense sticks and offering flowers to an image or idol of Lord Hanuman is a common practice during recitation. Hanuman Chalisa In Kannada

Can chanting Hanuman Chalisa fulfill wishes or desires?

The chanting of Hanuman Chalisa is primarily an act of devotion and seeking blessings from Lord Hanuman. While it is believed to bring various benefits and positive outcomes, the fulfillment of wishes or desires depends on multiple factors, including one’s karma and divine grace. Hanuman Chalisa In Kannada

Is it necessary to know the meaning of each verse while chanting Hanuman Chalisa?

It is not necessary to know the meaning of each verse while chanting Hanuman Chalisa. However, understanding the significance and symbolism can enhance the overall spiritual experience and deepen one’s connection with Lord Hanuman. Hanuman Chalisa In Kannada

Can Hanuman Chalisa be chanted in any language?

Yes, Hanuman Chalisa can be chanted in any language. While the original composition is in Awadhi language, translations, and versions in different languages are available to cater to the diverse needs of devotees. Hanuman Chalisa In Kannada

Can Hanuman Chalisa be chanted by non-Hindus?

Yes, Hanuman Chalisa can be chanted by individuals of any religious or cultural background. The devotion and spiritual benefits associated with chanting Hanuman Chalisa transcend religious boundaries. Hanuman Chalisa In Kannada

Is there a specific way to pronounce the verses of Hanuman Chalisa?

While it is ideal to pronounce the verses of Hanuman Chalisa accurately, it is more important to chant with sincerity and devotion. Pronunciation guides and audio recordings are available to assist those who are unfamiliar with the language or pronunciation. Hanuman Chalisa In Kannada

Leave a Comment