Khatu Shyam Chalisa In English

Khatu Shyam Chalisa In English: Khatu Shyam Chalisa is a devotional hymn dedicated to Lord Shyam, also known as Khatu Shyamji, a revered Hindu deity venerated for his compassion and miracles. Comprising forty verses, this chant is a heartfelt expression of devotion, seeking blessings and divine grace from Lord Shyam.

Each verse of Lord Shyam Chalisa glorifies the divine attributes of Lord Shyam, depicting him as a merciful and benevolent lord who bestows his blessings upon his devotees. The hymn narrates the miraculous experiences of devotees who have been touched by Lord Shyam’s divine presence and grace.

Table of Contents

Khatu Shyam Chalisa In English

॥ Doha ॥

Shriguru Charanan Dhyan Dhar,
Sumir Sachchidanand ।
Shyam Chalisa Bhajat Hoon,
Rach Chaupai Chhand ।

॥ Chaupai ॥

Shyam-shyam Bhaji Barambara ।
Sahaj Hi Ho Bhavasagar Para ॥

In Sam Dev Na Dooja Koi ।
Din Dayalu Na Data Hoi ॥

Bhim Suputra Ahilavati Jaya ।
Kahi Bhim Ka Pautra Kahalaya ॥

Yah Sab Katha Kahi Kalpantar ।
Tanik Na Mano Isamen Antar ॥

Barbarik Vishnu Avatara ।
Bhaktan Hetu Manuj Tan Dhara ॥

Basudev Devaki Pyare ।
Jasumati Maiya Nand Dulare ॥

Madhusudan Gopal Murari ।
Vrjakishor Govardhan Dhari ॥

Siyaram Shrihari Gobinda ।
Dinapal Shribal Mukunda ॥

Damodar Ran Chhod Bihari ।
Nath Dwarikadhish Kharari ॥

Radhaballabh Rukmani Kanta ।
Gopi Ballabh Kans Hananta ॥ 10

Manmohan Chit Chor Kahaye ।
Makhan Chori-chari Kar Khaye ॥

Murlidhar Yadupati Ghanshyama ।
Krishn Patit Pavan Abhirama ॥

Mayapati Lakshmipati Isha ।
Purushottam Keshav Jagadisha ॥

Vishwapati Jay Bhuvan Pasara ।
Dinabandhu Bhaktan Rakhavara ॥

Prabhu Ka Bhed Na Koi Paya ।
Shesh Mahesh Thake Muniraya ॥

Narad Sharad Rishi Yogindarar ।
Shyam-shyam Sab Ratat Nirantar ॥

Kavi Kodi Kari Kanan Ginanta ।
Nam Apar Athah Ananta ॥

Har Srishti Har Sug Mein Bhai ।
Ye Avatar Bhakt Sukhdai ॥

Hriday Mahi Kari Dekhu Vichara ।
Shyam Bhaje to Ho Nistara ॥

Kaur Padhavat Ganika Tari ।
Bhilani Ki Bhakti Balihari ॥ 20

Sati Ahilya Gautam Nari ।
Bhi Shrapavash Shila Dulari ॥

Shyam Charan Raj Chit Lai ।
Pahunchi Pati Lok Mein Jahi ॥

Ajamil Aru Sadan Kasai ।
Nam Pratap Param Gati Pai ॥

Jake Shyam Nam Adhara ।
Sukh Lahahi Duhkh Door Ho Sara ॥

Shyam Salovan Hai Ati Sundar ।
Mor Mukut Sir Tan Pitambar ॥

Gale Baijanti Mal Suhai ।
Chhavi Anoop Bhaktan Man Bhai ॥

Shyam-shyam Sumirahu Din-rati ।
Shyam Dupahari Kar Parabhati ॥

Shyam Sarathi Jis Rath Ke ।
Rode Door Hoe Us Path Ke ॥

Shyam Bhakt Na Kahi Par Hara ।
Bhir Pari Tab Shyam Pukara ॥

Khatu Shyam Chalisa In Hindi

Rasana Shyam Nam Ras Pi Le ।
Ji Le Shyam Nam Ke Hi Le ॥ 30

Sansari Sukh Bhog Milega ।
Ant Shyam Sukh Yog Milega ॥

Shyam Prabhu Hain Tan Ke Kale ।
Man Ke Gore Bhole-bhale ॥

Shyam Sant Bhaktan Hitakari ।
Rog-dosh Adh Nashe Bhari ॥

Prem Sahit Jab Nam Pukara ।
Bhakt Lagat Shyam Ko Pyara ॥

Khatu Mein Hain Mathuravasi ।
Parabrahm Poorn Avinashi ॥

Sudha Tan Bhari Murali Bajai ।
Chahu Dishi Jahan Suni Pai ॥

Vrddh-bal Jete Nari Nar ।
Mugdh Bhaye Suni Banshi Svar ॥

hadbad Kar Sab Pahunche Jai ।
khatu Mein Jahan Shyam Kanhai ॥

Jisane Shyam Svaroop Nihara ।
Bhav Bhay Se Paya Chhutakara ॥

॥ Doha ॥

Shyam Salone Sanvare,
Barbarik Tanudhar ।
Ichchha Poorn Bhakt Ki,
Karo Na Lao Bar
॥ Iti Shri Khatu Shyam Chalisa ॥

Khatu Shyam Chalisa In Hindi

Khatu Shyam Chalisa In English PDF

Devotees chant Shyam Chalisa with unwavering faith, seeking solace, protection, and spiritual growth. The chant has the power to purify the heart and mind, instilling a sense of peace, devotion, and unwavering love for Lord Shyam.

Lord Shyam, an embodiment of compassion and divine love, is revered by people of various religious backgrounds. Lord Shyam Chalisa bridges the gap between the devotee and the divine, creating a profound connection with the loving presence of Lord Shyam.

Through Lord Shyam Chalisa, devotees offer their prayers and seek Lord Shyam’s blessings for fulfilling their genuine desires, overcoming challenges, and experiencing a spiritual awakening. The hymn echoes the devotees’ deep devotion and surrenders to the compassionate lord, inviting his divine protection and guidance on their life’s journey.

The legacy of Lord Shyam Chalisa continues to inspire countless souls, drawing them closer to the divine grace and love of Lord Shyam. As devotees immerse themselves in the melodious verses, they experience a profound connection with the divine, finding solace and eternal bliss in the embrace of Lord Shyam.

Lord Shyam Chalisa serves as a beacon of devotion and reverence to Lord Shyam, guiding devotees toward the path of spiritual growth, inner harmony, and divine blessings. Embrace the divine grace of Khatu Shyamji through this heartfelt chant and let his love and compassion lead you to a life of spiritual fulfillment and divine bliss.

Frequently Asked Questions (FAQs)

What is Khatu Shyam Chalisa?

Loard Shyam Chalisa is a devotional hymn comprising forty verses dedicated to Lord Shyam, also known as Khatu Shyamji, a revered Hindu deity.

Who is Lord Shyam or Khatu Shyamji?

Lord Shyam, also known as Khatu Shyamji, is believed to be an incarnation of Lord Krishna and is venerated as a compassionate and benevolent deity.

What are the benefits of reciting Khatu Shyam Chalisa?

Reciting Lord Shyam Chalisa with devotion is believed to bring divine blessings, protection, and spiritual growth to the devotees.

Where can I find the text of Khatu Shyam Chalisa for recitation?

The text of Lord Shyam Chalisa is readily available in various books, online websites, and spiritual platforms.

Can Khatu Shyam Chalisa be recited by people of all religious backgrounds?

Yes, Lord Shyam Chalisa is embraced by people of various religious beliefs, transcending religious boundaries.

Is there any specific time or occasion to recite Khatu Shyam Chalisa?

While there are no strict rules, devotees often recite Khatu Shyam Chalisa during auspicious occasions, Thursdays, or during Lord Shyam’s festive celebrations.

Does Khatu Shyam Chalisa narrate any divine Leelas (miracles) associated with Lord Shyam?

Yes, Khatu Shyam Chalisa narrates divine Leelas and miracles performed by Lord Shyam, showcasing his divine grace and compassion.

Can reciting Khatu Shyam Chalisa bring peace and solace in challenging times?

Yes, many devotees find comfort and solace in reciting Khatu Shyam Chalisa during difficult situations and life’s challenges.

Are there any specific mantras to invoke Lord Shyam’s blessings before reciting Khatu Shyam Chalisa?

While there are no specific mantras, devotees may begin with a prayer to Lord Shyam, seeking his divine presence and blessings.

Is Khatu Shyam Chalisa also recited in musical compositions or bhajans?

Yes, Khatu Shyam Chalisa is often recited with melodious bhajans and musical compositions, adding to the devotional experience.

Can reciting Khatu Shyam Chalisa promote a sense of unity and love among devotees?

Yes, the recitation of Khatu Shyam Chalisa fosters a sense of unity and devotion among Lord Shyam’s devotees.

Is there a specific significance of the number forty in Khatu Shyam Chalisa?

The number forty holds spiritual significance, symbolizing completeness, and the chant’s forty verses encompass the essence of Lord Shyam’s divine attributes.

Can children also participate in reciting Khatu Shyam Chalisa with their families?

Yes, children are encouraged to participate in reciting Khatu Shyam Chalisa as a family, fostering devotion and spiritual connection from a young age.

Can Khatu Shyam Chalisa be recited for seeking specific desires and wishes?

Yes, devotees often seek Lord Shyam’s blessings through Khatu Shyam Chalisa for fulfilling their genuine desires and wishes.

Is there any association of Khatu Shyam Chalisa with any particular spiritual lineage or community?

While Khatu Shyam Chalisa is cherished by various spiritual lineages, it is widely recited and revered by devotees from diverse communities.

Can Khatu Shyam Chalisa be recited during the annual Khatu Shyamji fair in Rajasthan, India?

Yes, many devotees recite Lord Shyam Chalisa with great devotion during the annual Khatu Shyamji fair, which attracts a large number of pilgrims.

Can the recitation of Khatu Shyam Chalisa help in spiritual awakening and self-realization?

Yes, devotees believe that sincere recitation of Lord Shyam Chalisa can lead to spiritual awakening and self-realization.

Is Khatu Shyam Chalisa also recited by devotees outside of India?

Yes, Lord Shyam Chalisa is recited by Lord Shyam’s devotees across the world, spreading his divine message and love globally.

Are there any specific rituals or offerings associated with the recitation of Khatu Shyam Chalisa?

While there are no strict rituals, devotees may offer flowers, incense, and sweets during the recitation as a mark of their devotion.

Can reciting Khatu Shyam Chalisa lead to divine experiences or spiritual visions?

Devotees believe that through sincere recitation and devotion, they may experience divine visions or spiritual experiences connecting them with Lord Shyam’s divine presence.

1 thought on “Khatu Shyam Chalisa In English”

Leave a Comment